Om projektet / About the project

Om hur idén kom till:

Vi, Michele och Gabriella, fick en känsla av att vi ville hjälpa munkar och nunnor som verkligen är i behov av hjälp. 

Det nunneklostret som vi vill sponsra heter Thadama Myintzu i Myanmar. De flesta unga flickor som kommer till klostret är från norra delen av Myanmar, från staten Shan. Nunnorna har oftast blivit placerade där av sina släktingar eller föräldrar. Placeringen sker på grund av den extrema fattigdomen som råder i staten Shan. Inte nog med att det är fattigt och familjerna inte har tillräckligt med pengar för att köpa mat till sina barn, så har inte heller barnen tillgång till en gedigen utbildning. Allt detta för att det råder konflikter mellan den Burmesiska juntan och de etniska minoriteterna och det leder till en misär som innefattar korruption och människohandel.

Det är stor risk för dessa unga flickor att bli utnyttjade på olika sätt. Enligt statistik från organisationen anti-människohandel i Myanmar så är det allt från tvångsbröllop, tvångsarbeten, prostitution och barnhandel. Ibland sker försäljningen av barnets egna föräldrar, vilket är väldigt sorgligt. En del föräldrar lämnar Myanmar för att söka jobb i andra länder, men återvänder aldrig (d.v.s. de försvinner). Många av dessa barn blir lämnade med en missbrukande förälder och hamnar i misär. Opium, alkohol och andra droger förekommer bland missbrukarna och det händer att pappor utnyttjar sina barn. 

Klosterlivet blir en tillflykt för dessa unga flickor där de som noviser får mat, boende, utbildning och träning så de kan leva ett bättre liv. Vi vill stötta det här templet så att de kan hjälpa fler unga ifrån dessa fruktansvärda förhållanden. 

Då det var svårt att nå klostret via e-brev så bestämde vi oss för att samla ihop pengar och donera på plats.

Om vår resa:

Vi beger oss av till Thailand i början på september för att meditera på meditationscentret Wat Phradhatu Sri ChomtongEfter retreaten beger vi oss till Myanmar där vi kommer att vallfärda runtom i landet och besöka olika tempel, kloster och historiska platser.

Hoppas att du känner dig inspirerad och vill ge ett bidrag till de nunnor som får väldigt begränsat stöd, och som verkligen behöver få hjälp i form av donationer. 

Här kan du läsa mer om Dana – generositet.

Notera att det här är ingen organisation utan det är privat och att vi gör detta bidragsprojektet helt på egen hand i samarbete med Vipassanagruppen i Stockholm.

Kort om vilka vi är: 

Michele och Gabriella bor i Södertälje och är intresserade av Buddhas lära sedan en tid tillbaka. Torsdagarna tillbringas på Vipassanagruppen i Stockholm där vi mediterar tillsammans med våra andra dhammavänner, fikar och blir inspirerade av föredragen som leds av Vipassanagruppens två lärare Staffan Hammers och Marie Ericsson.

Att ta tillflykt till Sangha hjälper mycket för att hålla intresset vid liv, vi är väldigt tacksamma för alla som gör det möjligt att Vipassangruppen finns till.  

 

A Donation project in cooperation with Vipassanagruppen

Dhammafriends who supports Sanghafriends in need of help

We, Michele and Gabriella, got a feeling that we wanted to help the monks and nuns who are really in need of help.

The nunnery we want to sponsor named Thadama Myintzu (Click the link above in the swedish text) in Myanmar. Most young girls who come to the monastery is from the northern part of Myanmar, from Shan State. The nuns have usually been placed there by their relatives or parents. The placement is made because of the extreme poverty prevailing in Shan State. Not only that it is poor, and families do not have enough money to buy food for their children, so are not the children access to a solid education. All this because there is a conflict between the Burmese junta and the ethnic minorities, and it leads to a misery that include corruption and human trafficking.

The monastic life becomes a refuge for these young girls where those novices get food, housing, education and training so they can live a better life. We want to support this temple so they can help more young people away from these terrible conditions.

It was difficult to reach the monastery by e-mail so we decided to raise money and handle over the donations on the spot.

About the journey :

We head off to Thailand in early September to meditate on meditation center Wat Sri Phradhatu Chomtong (Se link above). After the retreat, we head to Myanmar, where we will make a pilgrimage around the country and visit various temples, monasteries and historical sites.

We hope you feel inspired and want to give a contribution to the nuns who receive very limited support, and who really needs help in the form of donations. Note that this is not an organization it is private and we are making this grant project entirely on its own in cooperation with Vipassanagruppen in Stockholm. All the money goes stright to the nuns.

Short about who we are: 

Michele and Gabriella live in Sweden and they have been interested in the Buddha’s teachings for some time. Thursdays are spent at Vipassanagruppen in Stockholm where we meditate together with our other dhamma friends, have coffee or tea and listen to inspiring talks by Vipassanagruppens two teachers Staffan Hammers and Marie Ericsson. You can read more about them and Vipassanagruppen here: http://sangha.nu/english-welcome-to-sangha/

Taking refuge in the Sangha helps a lot to keep the interest alive, we are very grateful to everyone who contribute to keep Vipassangruppen alive.

With Metta

Gabriella & Michele

We give the last words to the Buddha:

”I say, an offering made to the Sangha is incalculable, immeasurable. And I say that in no way is a gift to a person individually ever more fruitful than an offering made to the Sangha.”

– The Budhha
MN 142 Dakkhiṇāvibhanga Sutta – The Exposition of Offerings

 

 

 

 

 

Annonser